Regulamin MKS Fraktal - MKS FRAKTAL

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin MKS Fraktal

Regulamin Klubu

1.) Prawo wstępu do klubu mają:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby poniżej 18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
c) z uwzględnieniem punktu 1 a i b niniejszego regulaminu na imprezy - osoby posiadające ważny bilet wstępu.
d) przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,
e) przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora,
f) z uwzględnieniem punktu 1. a) i b) niniejszego regulaminu, na imprezy - osoby posiadające ważny dokument potwierdzający jej tożsamość i wiek. Obsługa klubu ma prawo sprawdzić wiek osoby poprzez jej wylegitymowanie.

2.) Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do:
a) osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
b) osób zachowujących się wulgarnie i agresywnie w stosunku do obsługi klubu i innych osób w klubie,
c) osób zachowujących się niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
d) osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających czy narkotyków,
e) osoby, którym obsługa imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Obsługa nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

3.) W klubie zabrania się:
a) wychodzenia z klubu na zewnątrz z napojami w szklanych opakowaniach,
b) stawiania napojów w miejscach gdzie może stworzyć to zagrożenie dla osób przebywających w klubie lub zagrożenie dla sprzętu audio-wizualnym,
c) wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
d) wnoszenia do klubu środków odurzających,
e) posiadania i wnoszenia do klubu materiałów wybuchowych,
f) posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie,
g) wchodzenia do pomieszczeń gospodarczych klubu,
h) dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody obsługi,
i) wprowadzania do klubu zwierząt,
j) niszczenia mienia należącego do klubu. Za stłuczone szkło pobierana jest opłata w wysokości 5,00 PLN za każdą sztukę stłuczonego naczynia.
Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu.

4.) Zasady bezpieczeństwa:
a) osoby w klubie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) osoby w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz ich mienia,
c) osoby w klubie zobowiązane są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi, służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę, w przypadku zakwestionowania przedmiotów przy wnoszeniu ich na teren imprezy, będą one odbierane i przekazane uprawnionym organom.

Ponadto zakazuje się:
d) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
e) rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

5.) Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.

6.) Osoby przebywające w klubie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

7.) Odpowiedzialność karna:

a) za zniszczenie lub uszkodzenie mienia klubu osoby, które dopuściły się tego czynu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną: każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miało zastosowanie zakazu wstępu do klubu,
b) spory w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga obsługa klubu,
c) skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

8.) Klub posiada monitoring. Osoba przez wejście do klubu wyraża zgodę na nagrywanie z jej udziałem.

9.) Osoba przez wejście do klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z jego udziałem.

10.) Osoba jest zobowiązana do zachowania się w klubie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

11.) Palenie dozwolone wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

12.) Niniejszy regulamin obowiązuje, także podczas wszelkich zorganizowanych imprez w klubie. Dodatkowo uczestnicy imprez są zobowiązani do przestrzegania regulaminu imprezy drukowanego na biletach wstępu.

POPRZEZ WEJŚCIE DO KLUBU OSOBA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA

POWYŻSZEGO REGULAMINU

Przez Regulamin Klubu – rozumie się regulamin Lokalu znajdującego się przy ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego